سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در اصفهان

سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در اصفهان

در بررسي اجمالي و كلي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به اين نتيجه مي رسيم كه همه چيز از زمان انجام يك مبادله تجاري و همزمان با مراجعه يك خريدار به يك فروشنده شروع شده و اتفاق مي افتد.

اين مبادله تجاري مي تواند مربوط به مبادله يك كالا و يا خدمت باشد.

اتفاقي كه در جريان اجراي اين قانون رخ ميدهد صدور صورت حساب الكترونيكي بابت فروش كالا يا خدمت است.

به اين معني و مفهوم كه در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات ملزم هستند براي فروش كليه كالا و خدمات خودشان صورت حساب الكترونيكي صادر كنند و يك نسخه از اين صورت حساب صادر شده را به خريدار تحويل دهند. اين خريدار مي تواند يا مصرف كننده نهائي باشد يا خود يك مودي مالياتي باشد كه اين خريدار را بابت كسب و كار خودش انجام داده است؛ اين همان تغيير اساسي مي باشد كه در محيط كسب و كار اتفاق افتاده و رخ داده است و بر تعاملات بين فروشنده و خريدار تاثير مي گذارد.

اساسي ترين بخش اجراي اين قانون همين صدور صورت حساب الكترونيكي است.

كليد واژه اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان صدور صورت حساب الكترونيكي براي فروش كالا و ارائه خدمت است.(صدور صورت حساب و ارائه يك نسخه به خريدار توسط فروشنده يا مودي) به موجب قانون، مودي در جهت انجام تكاليف قانوني خودش بعد از صدور صورت حساب ملزم به ارسال اطلاعات اين صورت حساب به سازمان امور مالياتي در مقاطع زماني معين ميباشد.

(شكل گيري رابطه بين مودي مالياتي و سازمان) سازمان امور مالياتي بعد از دريافت اين اطلاعات، اطلاعات مربوط به صورت حساب هاي دريافتي را براي كارپوشه فروشنده و خريدار ارسال مي كند و از اين اطلاعات براي تعيين اعتبار مالياتي خريدار ) اگر خريدار مودي مالياتي باشد( و همچنين محاسبه ماليات بر ارزش افزوده مودي (فروشنده) استفاده مي كند.

سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در اصفهان

در موسسه حسابداری پدیده حساب، تمامی خدمات سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی توسط متخصصین با تجربه در این حوزه صورت می گیرد.   

جهت درخواست سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در اصفهان در اصفهان با ما تماس بگیرید.

كار پوشه مالياتي چيست؟

با مراجعه به سايت www.my.tax.gov.ir و ورود به آن وارد سامانه آنلاين سامانه موديان شده و در قسمت كار پوشه مي توانيد تبادل اطلاعات مالياتي با سازمان داشته باشيد.

در اين سامانه و در كار پوشه خود مي توانيد تمامي اطلاعات مالي و مالياتي خود را مشاهده كنيد.

در سامانه موديان هر مودي از يك كار پوشه اختصاصي برخوردار مي باشد. اگر خريدار مصرف كننده نهائي باشد يعني خريد كالا و يا خدمت را بابت مصرف شخصي خودش انجام داده باشد مي تواند صورت حساب هاي خريد خودش را در كار پوشه اختصاصي خودش به عنوان مصرف كننده نهائي مشاهده كند.

خلاصه فرآيند اجراي قانون: ( ٤بخش و اقدام اساسي در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان)

 1. صدور صورت حساب الكترونيكي بر اساس معيارها و استانداردهاي اعلامي سازمان
 2. ارسال اطلاعات صورت حساب ها بر اساس دستور العمل هاي سازمان به سامانه موديان
 3. درج صورت حساب ها در كارپوشه اختصاصي اشخاص (فروشنده-خريدار-مصرف كننده نهايي)
 4. محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به صورت سيستمي بر اساس اطلاعات صورت حساب

آثار و نتايج اجراي قانون:

اجراي قانون، آثار و نتايج محاسباتي را به همراه خودش دارد:

 • چنانچه صورت حساب صادر شود به اين مفهوم مي باشد كه فروش انجام شده و وقتي فروش انجام شود اطلاعات اين فروش در كار پوشه مودي درج و ثبت مي شود و آثار درآمدي اين فروش در صورت حساب هاي مودي لحاظ مي شود و به تبع آن ماليات بر ارزش افزوده مودي هم محاسبه و اعلام ميشود.

قاعدتاٌ وقتي فروش اتفاق ميافتد يك خريدار هم در طرف ديگر اين مبادله تجاري وجود دارد. اين خريدار مي تواند مصرف كننده نهائي باشد كه اين خريد را بابت مصرف شخصي خودش انجام مي دهد و يا يك مودي باشد كه خريد را بابت كسب و كار خودش انجام داده و اطلاعات مربوط به اين خريد را در كار پوشه خودش مشاهده مي كند و مي تواند نسبت به اين اطلاعات در كار پوشه خودش ٢ واكنش متفاوت داشته باشد:

 • الف (مي تواند اين صورت حساب هاي خريد را در كار پوشه خودش تائيد كند كه در اين صورت مبلغ صورت
  حساب به عنوان خريد مودي در نظر گرفته مي شود و مبلغ ماليات بر ارزش افزوده پرداختي آن خريد ) آن
  صورت حساب ( به عنوان اعتبار مالياتي خريدار منظور مي شود.
 • ب ( اما اگر مودي خريدار اين صورتحساب خريد را تائيد نكند و رد نمايد بابت اين صورتحساب نه خريد و نه
  اعتبار مالياتي براي وي )خريدار( منظور نمي شود
گردش حساب

 در اين سيستم فرد خريد هاي خود را به طور مستقيم به سيستم و يا سامانه معرفي نمي كند بلكه صورت حساب هاي خريد صرفاٌ در كارپوشه خريدار قرار مي گيرد و مي تواند صورت حساب هاي خريد خود را تائيد كند لذا سازمان امور مالياتي از محل دريافت صورت حساب هاي فروش اطلاعات مربوط به خريد و اعتبار مالياتي مودي را هم به صورت خودكار به دست مي آورد و مطلع مي شود و از اين طريق هم به ماليات بر ارزش افزوده مودي) بر اساس ما به التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد( رسيده ) مطلع مي شود ( و هم مي تواند سود مودي ها را از بابت خريد و فروش هائي كه انجام داده بدست آورد.

)سازمان امور مالياتي ( حال اگر يك كالا، به عنوان كالاي قاچاق وارد اين چرخه شود قاعدتاٌ هيچ خريدي بابت آن ثبت نمي شود لذا تمام فروش مودي از بابت فروش كالا به عنوان سود در نظر گرفته مي شود و اين يك ساز و كار در اجراي قانون مي باشد كه باعث كاهش قاچاق مي شود.

ساز و كار هايي هم جهت معاملات غير نقدي و نسيه در اين قانون وجود دارد.

معاملات غير نقدي و قراردادها:

تاريخ تعلق ماليات و عوارض همان تاريخ صدور صورت حساب ميباشد.

اما مودي بعد از ثبت و تائيد اطلاعات اين نوع معاملات در سامانه موديان مي توانند پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خريدار يا مبلغ قرارداد توسط كارفرما به تاخير اندازد و سازمان تا زمان پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات توسط كارفرما يا خريدار، مودي را مشمول پرداخت جريمه تاخير نمي كند.

حسابداری پیمانکاری چیست

 به موجب قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، موديان مشمول اين قانون علاوه بر عضويت در سامانه موديان، موظف اند براي فروش كليه كالا و خدمات خود صورت حساب الكترونيكي صادر كنند و اطلاعات اين صورتحساب ها را در مقاطع زماني معيني براي سازمان امور مالياتي ارسال كنند.

اطلاعات اين صورتحساب ها در سامانه موديان در سازمان امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات موديان قرار مي گيرد و آثار و نتايج اين صورت حساب ها و محاسبات آن در قالب ماليات بر ارزش افزوده در كار پوشه موديان قرارداده مي شود و توسط ايشان قابل مشاهده مي باشد.

صورت حساب الكترونيكي چيست؟

صورت حساب الكترونيكي، صورت حسابي است كه اولا : شماره منحصر به فرد مالياتي دارد. ثانياٌ: مشخصات اقلام اطلاعاتي آن متناسب با نوع كسب و كار توسط سازمان امور مالياتي تعيين و اعلام ميشود. ثالثاٌ: ذخيره اطلاعات آن در حافظه مالياتي فروشنده صورت مي گيرد.

حافظه مالياتي چيست؟

حافظه مالياتي در واقع يك نوع حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات صورت حساب هاي الكترونيكي توسط مودي استفاده ميشود و مي تواند به شكل نرم افزاري يا سخت افزاري باشد. هر حافظه مالياتي يك شناسه ي يكتاي مالياتي دارد كه مودي اين شناسه يكتا را از طريق كار پوشه خودش از سازمان امور مالياتي دريافت مي كند.

حسابداری ثبت سهام

 عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي به ويژه براي خرده فروش ها كه با مصرف كننده نهائي سرو كار دارند توسط ابزاري تحت عنوان پايانه هاي فروشگاهي انجام مي شود.

بر طبق تعريف قانون:

پايانه فروشگاهي شامل هرگونه نرم افزار و سخت افزار از جمله صندوق فروش، رايانه، دستگاه كارتخوان بانكي، نرم افزار فروش، درگاه هاي پرداخت الكترونيكي، گوشي هاي هوشمند، سامانه فروش ابري و يا هر ابزار ديگري كه ٣دسته قابليت اساسي زير را داشته باشد:

 1. امكان اتصال به شبكه هاي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور
 2. قابليت اتصال به سامانه موديان در سازمان امور مالياتي
 3. قابليت صدور صورت حساب الكترونيكي مرتبط با استانداردها و دستورالعمل هاي سازمان

استانداردها و دستورالعمل هاي سازمان در مورد صورت حساب هاي الكترونيكي در قالب چند سند توسط سازمان منتشر شده و موديان مالياتي بايد براي تهيه پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و صدور و ارسال اطلاعات صورت حساب هاي الكترونيكي خود از اين استاندارد ها و دستورالعمل ها تبعيت كنند.

بنابراين موديان مالياتي مي توانند با توجه به ظرفيت ها و نوع كسب و كار خود با رعايت اين استاندارد ها و دستورالعمل ها، پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي مورد نظر خود را انتخاب كنند، تهيه و استفاده نمايند.

سامانه موديان چيست؟

يكي از مهم ترين مولفه ها براي اجراي قانون، وجود يك سامانه ي محوري براي تبادل موثر اطلاعات بين مودي و سازمان امور مالياتي و همچنين تامين الزامات سيستمي مورد نياز اين قانون ميباشد.

اين همان سامانه موديان ميباشد كه به عنوان مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورت حساب هاي الكترونيكي موديان معرفي شده است. سامانه موديان از چند زير سامانه اصلي و فرعي تشكيل شده است.

بر اساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ،١٤٠٠محاسبه ماليات بر ارزش افزوده موديان بر اساس اطلاعات صورت حساب هاي الكترونيكي ثبت شده در اين سامانه انجام ميشود. در اين سامانه به هر مودي يك كار پوشه اختصاص پيدا مي كند كه اين كار پوشه تنها درگاه تبادل اطلاعات بين مودي و سازمان ميباشد.

موديان مي توانند با استفاده از هر سخت افزار و يا نرم افزاري از جمله رايانه شخصي ، پايانه فروشگاهي ، سامانه هاي ابري و يا هر وسيله ديگري كه حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد به اين سامانه موديان متصل شوند. مرجع نهايي نظام مالياتي براي ثبت، صدور و استعلام صورت حساب الكترونيكي همين سامانه موديان ميباشد.

كليه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي مشمول قانون موظفند در سامانه موديان ثبت نام نمايند و براي انجام تكاليف خود بايد حتماٌ عضو اين سامانه شوند.

مودي در كار پوشه خود مي تواند موارد ذيل را مشاهده و رويت نمايد:

 1. كليه صورت حساب هاي خريد و فروش و اوراق ابلاغ شده مالياتي
 2. ثبت صورت حساب هاي خريد
 3. ثبت قراردادها
 4. مديريت پرونده هاي مالياتي
 5. ارائه درخواست ها و اعلام شكايت به سازمان

چند نكته كاربردي و مهم:

نكته ١: اختصاص كارپوشه واحد براي اشخاص حقيقي با بيش از يك واحد مشمول ماليات در يك مكان يا مكان هاي متعدد
نكته ٢: استفاده از كار پوشه واحد توسط موديان داراي واحد مشمول ماليات در شعب متعدد
نكته ٣: لزوم معرفي نماينده براي مشاركت اشخاص حقيقي ) مشاركت مدني (
نكته ٤: لزوم انجام تكاليف قانوني اشخاص حقوقي كه حكم به انحلال آنها داده شده تا زمان ختم تصفيه
نكته ٥: لزوم انجام تكاليف قانوني واحد صنفي تا پايان اتمام انتقال كامل واحد صنفي به خريدار

ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟

شركت هاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي:

شركت هاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي؛ اشخاص حقوقي داراي پروانه فعاليت كه حسب ضوابط و دستور العمل هاي ابلاغي سازمان نسبت به آموزش و مشاوره ، نصب و راه اندازي تجهيزات مورد نياز با سازمان امور مالياتي همكاري مي كنند.

مشوق ها و تسهيلات براي موديان مالياتي:

 1. تاكيد بر اصل اعتماد به اطلاعات ثبت شده موديان مالياتي
 2. عدم مراجعه ماموران مالياتي به محل فعاليت مودي
 3. عدم مطالبه و رسيدگي دفاتر ، اسناد و مدارك مودي
 4. عدم نياز به ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده توسط مودي
 5. حذف تكاليف موضوع ماده ١٦٩ق.م.م و لغو الزام به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ١٦٩
 6. ارائه پاداش همكاري نقدي به صاحبان مشاغل
 7. پذيرش اظهارنامه ماليات بر عملكرد بدون رسيدگي در صورت ارسال اظهارنامه در موعد مقرر و منطبق با اطلاعات سامانه موديان
 8. حذف تكليف ارائه دفاتر و يا اسناد و مدارك
 9. بخشودگي جرائم ماليات بر ارزش افزوده سال ١٣٩٦و قبل از آن

تخلفات و ضمانت هاي اجرائي قانون:

1. عدم ثبت نام در سامانه موديان / عدم استفاده از پايانه هاي فروشگاهي توسط خرده فروشي ها

 • پيامد: مراجعه مامور مالياتي و رسيدگي به دفاتر ، اسناد و مدارك مودي عدم تعليق اعتبار مالياتي به خريد هاي مودي

2.كتمان فعاليت و يا معاملات / عدم صدور صورتحساب / كم يا بيش اظهاري در فروش
3.عدم ثبت نام در سامانه موديان / عدم صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه موديان:

 • پيامد: اعلام مراتب تخلف به مودي و مرجع صادر كننده مجوز فعاليت مودي از طرف سازمان امور مالياتيبه ترتيب

ذيل:

 • اخطار كتبي مرجع صادر كننده مجوز به واحد متخلف ظرف مدت يك هفته
 • عدم عضويت فرد در سامانه ظرف ١٠روز براي بار اول به مدت ٢هفته و براي بار دوم به مدت ٦ماه توسط نيروي انتظامي واحد كسبي تعطيل مي شود.
 • تداوم تخلف پس از يك سال: ابطال مجوز مودي
 • مسدود كردن درگاه ها و پايانه هاي پرداخت مودي در زمان تعطيلي

4.عدم ثبت صورت حساب ها در سامانه موديان:

 • پيامد: نامعتبر و غير قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي غير قابل پذيرش به عنوان اسناد هزينه اي

خدمات پدیده حساب

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

فهرست
پشتیبانی آنلاین