ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟

ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟ در مطلب ویژگی های یک حسابرس حرفه ای سعی می کنیم، مهم ترین خصوصیات یک حسابرس حرفه ای و بسیار موفق را برایتان بنویسیم این موارد همه برگرفته از اصولی بسیار دقیق و بسیار استانداردها و احکام و اخلاق حرفه ای  حسابرسی است، که در 27 خصوصیت حسابرس حرفه ای و بسیار موفق را آماده می نماییم . هایرو، ویژگیاند ازاین حسابرســان مانند سایر افراد در جســتجوی موفقیت و تعالی مفاهیم بنیاد یتاب بیانیهک ها یاد کرده است.یك حسابرس بسیار موفق، موضوعی جذاب و جالب برای آن هایی است که حسابرسی را بسیار با ارج می دانند، پرداخته است.

در مقاله ویژگی های یک حسابرس حرفه ای برای حسابرسی در مباحث  به موضوع های ویژگی اشاره ای شده است در این بیانیه مورد توجه بسیار زیادی قرار می گیرد. طرحشناخت حسابرســان بسیار موفق، در اولین فرصت ویژگی ایه در مقاله ای است که شودهای آلن دبلیو اندرسون در مورد حسابرس موفق عنوان میدارد ادامه در دیدگاه این چنین  ارائه شده است:

ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟

صلاحیت حرفه ای یک حسابرس

این موضوع که حســابرس به موضوعــات بسیار پیچیده داشــتن صلاحیت حرفه دارد یا نه، ازطریق آمــوزش، است.

صلاحیت حرفــه ای، آمــوزش ضمن خدمت و مــواردی از این گونه به حرفه آید. حسابرس به عنوان شــخص باصلاحیت، باید دســت می های عمومی  برخوردار باشــد و رشــته دانش کاری بسیار عمیق از فرایند حسابرســی و موضوع مورد رســیدگی اطلاعات از آن اســتخراج شده خواهد بود.

علاوه بر این موضوع داشــته باشد؛ این بر آن، می باشد حســابرس باید دارای سطحی بسیار مناسبی از تجربه حرفه  ای می باشد. ایفای بسیار مؤثر نقش حسابرسی در جامعه ی امروزی نیازمند صلاحیت بسیار زیادی از اطلاعات حسـابرسی می باشد و چون اســتفاده حرفه ای حســابرس را می توانند؛ صلاحیتی بسیار  حرفه ای به طور کاملا مســتقل و قانونمند می باشند، حســابرس از دیدگاه اخلاقی، حرفه هایی کاملا ارزیابی خود پیوسته بالاترین استانداردهای صلاحیت را دارا اس و کاملا موظف می باشند.

اعتماد و اعتقاد مردم به خدمات یک حسابرس حرفه ای

این یکی از ویژگی های یک حسابرس حرفه ای و صلاحیت اخلاقی های حســابرس حرفه ای بوده است. رشــته ی ویژگی که حسابرسی تابع ی های والای انسانی، صلاحیت اخلاقی و استعداد هایی بسیار با ارزش های ضروری حســابرس حرفه ای می باشد.

برای این مواردی که گفتیم ازجمله ویژگی سب اعتماد مردم حسابرس است که کلا باید وظایف خود را با دقت بسیار زیادی عملک بندی به اصول اخلاقی بسیار مهم از شــخصیت ها می باشد که اعتماد و اعتقاد به سایر خدمات انجام دهد. اعتقادات شــخصی فرد سرچشــمه ی بسیار مهمی از این ویژگی است؛ حرفه کرشــته قوانین و مقررات می باشد. در نتیجه ی این موضوع بسیار مهم ابعاد بسیار درســت این می باشد.

حرفه ای بسیار مهم  از آیینی در این موارد باید بسیار بالاتر و فراتر از مجموعه ی این موارد است، صلاحیت اخلاقی، از شرایط بسیار مهم و لازم استقلال می باشد. حسابرس باید به شیوه ای باشد و یا به گونه ای ک نبایــد اطلاعات بسیار مهمی را تحریف می نمایند یا پنهــانی تحت نفوذغیرمشــروع مدیران سایر ســازمان مورد رسیدگی بسیار زیادی قرار استقلال وی مخدوش می نماید. اظهار نظر حسابرس های حرفه ای باید مورد نظر قرار بگیرد و درفرایند حسابرسی کردن با استقلال رأی برمبنای شواهد بسیار مهم باشد، مورد یادآوری قرار بگیرد بوده است.

حسابرس های حرفه ای برای اعمال  استقلال عمل خواهد گرفت وظایف خویش باید از اســتعدادهای کاملا طبیعی همانند خلاقیت، ســنجی، قدرت تحلیــل و قضاوت (داوری)تهکاوی، خوب نیز برخوردار باشد. از تحلیل مطالبی که بیان کردید، پیش مســئولیت اخلاقی حســابرس بدون رد کردن چنین اســتنتاجی صورت خواهد گرفته است. بسیار بالاتر از مسئولیت قانونی و یا مسئولیت حرفه ای بندهای اخلاقی پای حسابرســان می باشد، در نخستین قدم باید به ارزش  ها نگاهی بیندازید.

که اینها و وظایف خود را در چارچوب آن ارزش های ساختاری ویژگی های بسیار غیرمستقیم ازطرف های حسابرس به برخی از ویژگی های ســازمانی اطلاعات به او تفویض شدوندگان، اســتفاده های ساختاری شناخته با عنوان ویژگی هایی که این ها می باشد. این ویژگی شامل: اختیار و پذیرش بوده است. حســابرس بایــد بدون هیچ جایی از آن پی ببرید. سایر موارد زیر عبارت است از: 

بیشتر بخوانید مقاله ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟ : خدمات حسابداری در اصفهان
ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟

1- رعایت کردن ادب، نزاکت و انضباط در تعاملات انســانی، آمدو رفت ها، جلسات و…

2- پرهیز کردن از هرگونه زدوبند و مصالحه کردن که به کسر شأن یک حسابرس و دانش حسابرسی منجر خواهد شد

3- داشتن حساسیت های بسیار و دلسوزی نسبت به اهمیت و جایگاه بیت المال در بین اختلاس گران

4- تلاش درجهت رفع سایر مشکلات بسیار حرفه ای و استفاده کردن از فناوریهای کاملا نوین مرتبط با سایر مشاغل

5- برخورداری از بصیرتی بسیار عیق، بینش، درک بسیار مطلوب و قدرت تجزیه کردن بسیار زیاد وتحلیل مسائل

6- پرهیز از غرض ورزی و عدم دخالت حب و بغضها در رسیدگی ها و حسابرسی ها

7- تقدم منافع مشخص کاملا جمعی، گروهی و سازمانی بر منافع فردی و شخصی

8- ارائه دادن مشاوره های بسیار لازم و کاملا کافی به مجموعه تحت حسابرسی درجهت پیشگیری از بروز تخلفات و درنهایت کاستن از هزینه های نهایی

9- برخورداری از روابط عمومی بسیار قوی به منظور جلب کردن نظری کاملا مساعد و بسیار موافق دیگران به منظور پیشبرد بهتر انتظارات و کارهای صورت گرفته

10- پرهیز کردن از شتابزدگی و نداشتن عجله در امور کارها در قضاوتها و سایر تصمیم گیری ها

11- یاری پیدا کردن از اموری نظیر: توکل، توسل، تدبر، مشورت و شورا

12- داشتن آگاهی های بسیار لازم و بسیار کافی نسبت به زبان انگلیسی و رایانه به عنوان دو عنصر اساسی و کاربردی در زندگی

13- زمینه سازی کردن و فراهم آوردن بستری بسیار مناسب برای رشد کردن و شکوفایی سایر استعدادها و بروز بیشتر توانمندیهای همکاران

14- بهره گیری از آیات، احادیث، کلام، توصیه های بزرگان و آموزه های بزرگان و شرع بسیار مقدس درجهت توفیق هرچه بسیار بیشتر در انجام وظایف و سایر  مسئولیت ها.

بیشتر بخوانید مقاله ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟ : امور حسابرسی در اصفهان
ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟

15- پرهیز از تک روی، انتقام گیری، لجاجت، بی تفاوتی و پرخاشگری در سایر موارد

16- توجه به ایمنی و آراستگی؛ متناسب با موازین اخلاقی و اسلامی.

17- اجازه ندادن به افراد و گروه های سودجو و منفعت طلب برای چشم پوشی و یا سرپوش گذاردن بر تخلفاتی که انجام خواهند داد.

18- همواره خدا را حی و حاضر، ناظر و آگاه بر اعمال و رفتار خود نظارت نماید.

19- مطالعه و بررسی کردن سایر کتابها، مجلات و منابع داخلی وخارجی کاملا مرتبط با حرفه ی حسابداری و حسابرسی در راستای تقویت سطح دانش و آگاهی

20- داشتن ابتکارات بسیار لازم، خلاقیت، نوآوری، پویایی و شادابی درحین انجام سایر وظایف

21- توجه کردن به اعضای خانواده خود و تلاش درجهت رفع نیازهای مادی و معنوی افراد

22- برخورد کردن کاملا شجاعانه با رواج دادن روحیه ای تملق، چاپلوسی، ریاکاری و زیرپای دیگران را خالی نمایید.

23- داشتن احساسی کاملا وفاداری و تعلق نسبت به سایر سازمان ها

24- ارائه دادن راهکارها و سایر پیشنهادات بسیار سازنده ای به فرادستان درجهت اینکه صرفه جویی نمایند در انرژی و سایر هزینه ها

25- پرهیز کردن از سایر تعصب گرایی ها، قوم گرایی ها و سایر رابطه بازی ها در رسیدگی ها و حسابرسی ها

26- استفاده ای بسیار بهینه کردن از سایر امکانات، سایر لوازمات و سایر تجهیزات دراختیار باشد درجهت اجرانمودن بسیار دقیق وظایف

27- بهره مندی از مدیریت کردن زمان در استفاده ای بسیار مطلوب از زمان  و سایر فرصت ها دراختیار بگیرید و جلوگیری از تبدیل فرصتها به تهدیدها را انجام دهد.

بیشتر بخوانید مقاله ویژگی های یک حسابرس حرفه ای چیست؟ : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین