مالیات گردش حساب بانکی

مالیات بر تراکنش یا گردش بانکی و نحوه ی  محاسبه نمودن مالیات گردش حساب بانکی چگونه می باشد؟

اصطلاح جدیدی از قانون مالیات در میان مردم گفته می‌شود؛ این اصطلاح بین  مردم به «مالیات بر گردش حساب های بانکی» و بین صاحبان مشاغل بسیار مختلف  و مدیران مالی با نام «مالیات بر تراکنش های بانکی» شناخته شده است. برخی از افراد پا را فراتر می گذارند و آن را رسماً «قانون مالیات بر حساب های بانکی» نام داده اند و به دنبال فرمولی برای نحوه ی محاسبه نمودن مالیات گردش حساب بانکی می باشند. ولی به‌ راستی داستان بررسی کردن تراکنش های بانکی و کنترل حساب بانکی اشخاص چه چیزی است؟

مالیات گردش حساب بانکی

نحوه ی رسیدگی و بررسی تراکنش های بانکی را توضیح دهید؟

نحوه ی رسیدگی از قرار زیر توسط افراد زیر تشکیل می‌شود:

 •  مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)
 • معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته)
 • رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط
 • نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی
 • مسئول حراست اداره کل
 • روسای گروه حسابرسی ویژه

این کمیته ای که نامشان را گفتیم قبل از دعوت از مودی و ورود به حسابرسی های سایر موارد مالیاتی، حجم ریالی گردش های حساب بانکی را با سابقه ی مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا دیگر فعالیت  مالی اشخاص مطابقت خواهد  داد و زمانیکه اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی برای هر سال را با عملکردهای مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیص داده شده و مطالبه شده تقریبی همخوان دانسته باشند، بشدت الزامی است به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی منظور نگردد.

در  این حکم صورت جلسه ای مبنی بر عدم نیاز داشتن به صدور برگ تشخیص مالیات بوسیله ی کمیته تنظیم می گردد و از راه اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار های مالیاتی و پولشویی ارسال میگردد. اگر پس از بررسی ها از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی باشند موضوع بررسی‌ها برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام گیرد.

برای تراکنش های بانکی چه قوانین مالیاتی است؟

محاسبه کردن مالیات گردش حساب بانکی یکی از اهدافی می باشد که سازمان امور مالیاتی دنبال می‌نماید. موظف به ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی خودتان به عنوان یک مؤدی مالیاتی می باشید. ممیزین مالیات این پرونده‌ها را بررسی می‌نمایند. اگر تراکنش‌های بانکی بسیار مبهم و مشکوک باشند ولی پرونده مالیاتی نداشته باشید، مسئولین اداره مالیات کشور به بررسی حساب بانکی شما خواهند پرداخت.

سایر بخشنامه های مالیاتی در این مورد توسط سازمان مالیاتی آماده خواهند شد که همراه با نظارت بر تراکنش‌های بانکی تخلفات  را عنوان نمایند. با مطالعه کردن بخشنامه می‌توانید از قوانین مالیاتی بر تراکنش بانکی مطلع شوید. بدانید که بانک‌ها هم موظف می باشند به رعایت این قوانین مالیاتی به شکل کاملا ستقیم! و باید با اداره مالیات همکاری‌های لازم را بکنند.

نکته ی مهم دیگری که باید بدانید آن است که اداره مالیات هیچ زمانی میزان داراییتان در حسابتان را ارزیابی نمی‌ نماید، بلکه تنها به مبالغ وارد شده و خارج شده از آن نظارت اساسی را دارد.

بیشتر بخوانید مقاله مالیات گردش حساب بانکی : خدمات حسابداری در اصفهان
مالیات گردش حساب بانکی

کدام تراکنشهای بانکی معاف از مالیات می باشند نام ببرید؟

وجه  در حساب های بانکی افراد برای سازمان امور مالیاتی اهمیت آنچنانب نخواهد داشت آنچه برای اداره مالیات بسیار مهم می باشد، تراکنش‌های بانکی افراد بوده است؛ میزان پولی که از حساب آن‌ها خارج و یا به حساب آن‌ها واردشده باشد.

طبق جدیدترین بخشنامه مربوط به رسیدگی به تراکنش  بانکی به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی را هرگز ندارند و در مورد این نوع تراکنش‌ها صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت می کند شامل موارد زیر است:

 •  تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران افراد حقوقی با تایید شخص حقوقی
 • دریافتی و پرداختی مرتبط به  شارژ
 • دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در زمانی که ماهیت درآمدی آن بوسیله ی  اداره امور مالیاتی اثبات نگردد)
 • تسهیلات بانکی دریافتی
 •  انتقالی بین حساب‌های افراد
 • انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
 • تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص بوسیله ی  کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط
 •  دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره افراد
 •  حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
 •  قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
 •  وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
 •  انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
 •  مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

آیا مالیات تراکنشهای بانکی در هر حسابی اعمال میگردد؟

سازمان امور مالیاتی هر تراکنشی که پیش باشد و هر حسابی را مشمول مالیات و پولشویی نمی‌نماید و فقط تراکنش‌های بانکی بسیار مشکوک و غیر قابل دفاع و توجیه کاملا منطقی با چالش مالیات سنگین مواجه خواهند شد نه صرفا تراکنش‌های بانکی بالا با قیمت های متنوع.

بیشتر بخوانید مقاله مالیات گردش حساب بانکی : امور حسابرسی در اصفهان
مالیات گردش حساب بانکی

تراکنش های مشکوک در مالیات گردش حساب بانکی چیست؟

 بسیار واضح است که میزان و اندازه ی سرمایه موجود در حساب های بانکی افراد به‌ هیچ‌ وجه  برای سازمان امور مالیاتی اهمیت آنچنانی نخواهد داشت، آنچه برای اداره مالیات بسیار مهم بوده است، تراکنش های بانکی افرد بوده است؛ یعنی اینکه میزان پولی که از حسابشان خارج می شوند و یا به حساب آن‌ها آمده است.

دقت نمایید پیش از آنکه درباره مصداق تراکنش مشکوک برای سازمان امور مالیاتی صحبت نماییم، تراکنش های بدون مشکل را معرفی نماییم؛ گردش حساب بین بانکی یک فرد؛ به این معنی است یک فرد مبلغی را از حسابش در یک بانک به حساب خود در یک بانک دیگر منتقل نماید.

 •  گردش های حساب  از دریافت وام و تسهیلات.
 •  تراکنش ها که مربوط به دریافت طلب و یا پرداخت بدهی ها می باشد.
 • تراکنش های دریافت و یا پرداخت دستمزد، اجاره و یا دیگر منابع درآمدی.
 • گردش های مالی از درآمد حاصل از کشاورزی.
 •  گردش مالی ناشی از ارث، وقف، نذر و حبس.
 • تراکنش هایی که از درآمد معاف از مالیات هستند.
 •  بررسی تراکنش های بسیار مشکوک.
 1. سازمان امور مالیاتی این اختیار قانونی را داشته است که تراکنش های بانکی مؤدیان را مورد بررسی قرار دهد. یکی از راه‌های مرسوم در امور های مالیاتی برای تشخیص دادن صحت اظهارنامه مالیاتی مؤدیان، بررسی نمودن تراکنش بانکی است.
 2. ولی چیزی که در این موارد جدیدتر می باشد، بررسی تراکنش های مشکوک افرادی بوده است که حتی پرونده مالیاتی را نخواهند داشت. طبق دستورالعمل های بسیار جدید بانک مرکزی، بانک‌ها موظف می باشند به ارائه گزارش مستندات برخی حساب های بانکی که تراکنش های بسیار مشکوکی را دارند.

نحوه محاسبه مالیات گردش حساب بانکی را توضیح دهید؟

نحوه ی محاسبه نمودن مالیات ها بر گردش حساب به این شکل بوده است مالیات درآمد محاسبه‌شده بوسیله ی  سازمان امور مالیاتی از گردش حساب بانکی، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم می باشد. طبق این ماده برای درآمد تا ۵۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، برای درآمد نسبت به مازاد ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰ درصد، و برای درآمد نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون تومان ۲۵ درصد می باشد.

جدول زیر گویای نحوه محاسبه مالیات بر گردش حساب می باشد.

 1. تا ۵۰ میلیون تومان ۱۵ درصد
 2. از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰ درصد
 3. به ازای بیش از۱۰۰ میلیون تومان ۲۵ درصد

به چه نحوی از تراکنش های بانکی در سازمان امور مالیاتی دفاع نماییم؟

شاید جزو افرادی باشید که به هر دلیل به دلیل تراکنش های بانکی به سازمان امور مالیاتی احضار گشته اید. بسیار طبیعی می باشد که باید توجیه کافی و بسیار درستی برای تراکنش های بانکی را دارا باشید ولی واقعیت این می باشد که قانع کردن ممیزین اداره مالیات اصلا کار ساده‌ای نمی باشد.

بیشتر بخوانید مقاله مالیات گردش حساب بانکی : خدمات مشاوره مالیاتی در اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین