حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی به مجموعه اعمالی که هنگام دریافت حساب، انتقال سهام و جابجایی مالک و سایر موارد مذکور در قانون صورت می‌گیرد. علت اصلی این کار، بررسی وضعیت پرداخت حق بیمه همه کارکنان، پیش از ایجاد تغییرات اساسی است.

حق بیمه بر اساس حقوق و دستمزد کارکنان یک اداره یا شرکت به موسسه تأمین اجتماعی پرداخت می گردد. شرکت  حسابرسی تأمین اجتماعی طی روند حسابرسی، صحت پرداخت بیمه کارکنان شرکت را چک می کند و به کارفرما گزارش می دهد. کارفرما برای انجام این پروسه در آغاز اقدام به تشکیل پرونده در سازمان بیمه می کند و یک کد کارگاهی می گیرد.

در کل، رسیدگی به مدارک و اسناد کارفرمایان و ادارات قانونی و شرکت ‌هایی که دارای پرونده در سازمان تأمین اجتماعی هستند و کد کارگاهی دارند توسط سازمان حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی را حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی می گوییم  تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمئن شوند. حسابرسی بیمه غالبا در مرتبه های چندین ساله صورت می‌گیرد و تمرد از آن بنابر  قانون مجازات خواهد داشت.

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

حسابرس بیمه (Insurance Auditor) به چه کسی می گویند؟

حسابرس بیمه  به کارشناس سازمان تامین اجتماعی می گویند که ارزشیابی دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت ها را به صورت دوره ای برعهده دارد تا از پرداخت حقوق بیمه ای کارگران مطمئن شود.

حق بیمه در قبال بیمه کارکنان و پرداخت دستمزد و حقوقشان به اداره تامین اجتماعی پرداخت می شود. سازمان های حسابرسی بیمه تامین اجتماعی باید از پرداخت حق بیمه شرکت ها مطمئن شوند. این اطمینان با بررسی و رسیدگی اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونیشان ممکن است. سازمان ها برای اینکه  دفترشان بوسیله ی موسسات حسابرسی بیمه تامین اجتماعی ارزیابی شود، می بایست در سازمان تامین اجتماعی، پرونده تشکیل دهند و کد کارگاهی دریافت کنند. 

سپس بازرسان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی قادرند از تمام یا قسمتی از مدارک و اسناد رونوشت یا عکس تهیه کنند و می‌توانند داده های مورد نیازشان را از کلیه روسا و کارمندان، کارگران کسب کنند. نتایج این روند، حداکثر طی یک یا دو ماه به کارفرما اطلاع رسانی می شود.

هدف از حسابرسی بیمه :‌

 بنابر ماده 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی: دو هدف اصلی از حسابرسی بیمه‌ای   وجود دارد:

 • اطلاع از رعایت صحیح حقوق بیمه‌ کارکنان کارگاه‌ ها از سوی کارفرما
 • کنترل سازمان با رسیدگی به دفاتر قانونی و مدارک مرتبط به لیست بیمه و حتی گاهی لیستمالیات شرکت‌ها، رعایت حقوق بیمه‌ای کارکنان

مسئولین و حسابرسان تأمین اجتماعی دقیقا  کلیه قرارداد ها، پرداخت وکارمزد ها، صورت حساب با کارمزد را بازرسی می‌کنند تا تمامی پرسنل قراردادی بر اساس ماده 38 حقوق بیمه‌ای داشته باشند.

پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی یعنی چه؟

 پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی کاملا مثل حسابرسی بیمه ای همیشه غیر رسمی انجام می گیرد. در این پیش حسابرسی تمامی گام های حسابرسی صورت می گیرد اما پیش از حسابرسی تامین اجتماعی برای رسیدگی یا جلوگیری از بروز احتمالی جریمه های ناشی از حسابرسی انجام می شود.

البته حتی با صدور فرم بدهی هم، باز می توان برای تعدیل مبالغ جریمه اقدام کرد در صورتی که پیش حسابرسی تا حدودی از جریمه ها پیشگیری می نماید. شرکتهایی که کار پیش حسابرسی را انجام می دهند باید با بازدید مدارک و سرفصل ها و مشاوره جهت انعقاد قراداد در ثبت و اعتراض شکایات و جلسات هیئت ها می توانند سازمان ها را یاری رسانند.

بیشتر بخوانید حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟: حسابداری در اصفهان
حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟

گام های حسابرسی بیمه تامین اجتماعی به ترتیب عبارتند از :

 1. آماده سازی و ارسال مدارک اولیه
 2. ارسال مدارک به تامین اجتماعی
 3. ارسال حکم حسابرسی
 4. تکمیل برگه ها
 5. بازرسی از دفاتر قانونی
 6. صدور نتیجه حسابرسی

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی با حسابرسی مالیات چه فرقی می کند؟

در حسابرسی مالیاتی، بازرسی در قسمت درآمد شرکت یا بنگاه اقتصادی انجام می شود اما در حسابرسی تامین اجتماعی، هزینه‌ ها در رابطه با کار را در مدنظر قرار می دهند و با بقیه درآمد‌ها و هزینه‌ها سر و کاری ندارند.

در نتیجه، در حسابرسی بیمه و بازرسی، دفاتر قانونی تمامی  اسناد و مدارکی بازرسی می شود که به هزینه ‌های شرکت ارتباط دارد. فاکتور های مرتبط با استفاده از کار و اشتغال و نیروی انسانی در نظر گرفته می‌شود و حق بیمه شان وصول می شود.

گام های اعتراض به حسابرسی بیمه تامین اجتماعی :

 1. اعتراض توسط کارفرما
 2. تعیین تاریخ توسط سازمان
 3. رسیدگی هیئت بدوی
 4. رسیدگی هیئت تجدید نظر
 5. پذیرش یا اعتراض
 6. ابلاغ رای هیئت
 7. صدور رای نهایی
 8. ارجاع به دیوان عدالت کاری

مدارک الزامی برای حسابرسی بیمه تامین اجتماعی :

 • اسناد مالی
 • قراردادها و مفاصا حسابهای مربوطه
 • لیست کارکنان فیش های پرداخت حق بیمه
 • اسامی بازنشستگان و احکام بازنشستگی ایشان
 • تراز هفت ستونی کل و معین و تفصیلی
 • کاربرگ های حسابرسی
 • صورت حقوق و مزایا
 • برگه های تشخیص و قطعی مالیاتی
 • صورت های مالی
 • دفاتر قانونی
حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟

قوانین حسابرسی بیمه تامین اجتماعی :

براساس  ماده 86 قانون تامین اجتماعی منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه 27 درصد از حقوق می باشد که 7 درصد بر عهده بیمه شده است و 18 درصد بر عهده کارفرما و 3 درصد برعهده دولت می باشد.

 1. درآمد حاصل از مبالغ و ذخائر و اموال سازمان
 2. وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون
 3. کمکها و هدایا

 تبصره ها:

 از ابتدای سال 1355 حق بیمه ی سهم کارفرما، 20 درصد ازمزد بیمه شده است و با حساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش مییابد.

دولت موظف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور تعیین و به سازمان پرداخت کند.

سازمان باید حداقل هر 3 سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

تمامی کارفرمایان و پیمانکاران مکلفند کارکنان و نیروهای مربوط به پروژه ها و مناقصات را بیمه کنند چون لازم است سازمان های  حسابرسی بیمه تامین اجتماعی به بررسی پرداخت حق بیمه توسط پیمانکاران و کارفرمایان بپردازند.

 کارفرمایان وظیفه دارند  صورتحساب مزد و حقوق و مزایاى بیمه شـدگان همچنـین دفاتر و مدارک لازم را در زمان مراجعـه بـازرس سـازمان، در اختیار او بگذارنـد.

 بازرسان سازمان حق دارند از کل یا بخشی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشـت یـا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات مورد نیازشان به هریک از رؤسا و کارمنـدان و کـارگران کارگاه و مراجع مراجعه فرمایند.

بازرسان سازمان آزادند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات مذکور در  قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک هشت ماه از طرف سازمان به کارفرما اعمال می گردد.

بیشتر بخوانید حسابرسی بیمه تامین اجتماعی چیست؟ : مالیات من اصفهان

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین