ترازنامه چیست ؟

ترازنامه چیست ؟ ترازنامه یا، بیلان و یا صورت وضعیت مالی یکی از صورت‌های مالی اساسی می باشد که وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری (شخصیت گزارشگر) را در بازه ای زمانی بسیار معین مشخص می کند؛ این ترازنامه باید توسط یک نهاد حسابرسی صادر گردد.

ترازنامه های حسابداری در پایان یک دوره مالی تهیه می‌ شوند باید بدانید در ترازنامه حسابداری سه قلم اطلاعاتی بسیار مهم موجود است: دارایی، بدهی و سرمایه ای مشخص خواهد شد. این ۳ بخش بسیار مهم در ترازنامه‌های حسابداری ، این ایده را به سرمایه‌گذاران منتقل می نماید که داشته‌ها (دارایی‌ها) و چه دیونی (بدهی‌هایی) را داشته اند و صاحبان شرکت چه مقدار سرمایه‌گذاری را برد کرده اند.

 ترازنامه های حسابداری به زبانی بسیار ساده مشخص می‌ کنند که یک مؤسسه چه میزان دارایی را دارا است: زمین، ساختمان، اثاثه، وجه نقد در صندوق و… همگی این موارد میزان دارایی مؤسسه را تعیین می نماید. بدهکاران به شرکت نیز جز دارایی‌های شرکت هستند به این دلیل که: بدهکاران نیز  با پرداخت پول به صندوق شرکت یا پرداختهایی از نوع دیگر (چک و…)  افزایش دارایی شرکت شده اند.

در ترازنامه های حسابداری میزان بدهی سازمان کاملا مشخص می شود هر سازمان ممکن می باشد به افرادی بسیار مختلف بدهکار باشد (حساب بستانکاران) یا مؤسسه  با صدور چکهایی بسیار مختلف اسناد پرداختنی مختلفی را برای خود داشته باشد. اطلاعات بدهی مؤسسه و در نهایت سرمایه تشکیل مؤسسه نیز در بدهیهای ترازنامه مشخص خواهد شد. علت کار این می باشد، که شرکت به صاحب سرمایه بدهکار است و در حقیقت بدهی و سرمایه دیون یک مؤسسه را به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر مشخص می‌نماید.

ترانامه ی حسابداری بر اساس اصل زیر استوار است: دارایی = بدهی + سرمایه به این اصل، معادله اصلی حسابداری نام داده اند.

ترازنامه چیست

ترازنامه در حسابداری را توضیح دهید؟

ترازنامه در حسابداری گزارشی می باشدکه اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی، تعهدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمایه را از گزارش دارایی ها، بدهی ها و سرمایه واحد تجاری در پروسه ی زمانی  مشخص فراهم می‌آورد.

ترازنامه ی حسابداری شکلی منسحم و بسط داده شده ای است از معادله اساسی حسابداری می باشد که بهتر است بدانید ترازنامه معرف وضعیت مالی واحد تجاری در  مقطعی زمانی معین می باشد، این موضوع را صورت وضعیت مالی نیز نام داده اند.

 ترازنامه ی حسابداری  یکی از صورتهای مالی اساسی می باشد که با عناوین بیلان و صورت وضعیت مالی هم معروف است. در زبان انگلیسی به آن Balance Sheet  نام داده اند. ترازنامه های حسابداری با سایر صورتهای مالی اساسی در پایان دوره‌ی مالی تهیه می گردد و مربوط به یک مقطع زمانی بسیار معین بوده اســت. لذا ترازنامه برای یک مقطع زمانی بسیار مشخص، مثلا 1389/12/29، تاریخ‌گذاری شده است.

تهیه ترازنامه در پایان دوره مالی چیست؟

ترازنامه  به یک دوره خاص (پایان دوره مالی) می باشد و به مثابه عکسی می باشد که در پایان دوره مالی از وضعیت مالی مؤسسه (داراییها، بدهیها و ســرمایه) ثبت گردد و به همین جهت می باشد که ترازنامه را برای یک تاریخ مشخص، مثلا 1389/12/29، نویسندگی می نمایند.

ترازنامه از روی تراز آزمایشی اختتامی تهیه و ثبت می گردد در تهیه ی ترازنامه حسابداری اجزای ترازنامه چه مواردی هستند آن ها را ذکر کنید. یک ترازنامه ی حسابداری دارای جزئیاتی هم می باشد که از آن‌ها با عنوان اجزای ترازنامه نام برده می شوند. اجزای ترازنامه شامل موارد زیر می باشد:

پیشنهاد مطالعه در مقاله ترازنامه چیست ؟ : خدمات حسابداری در اصفهان

ترازنامه چیست

    1. عنوان ترازنامه حسابداری

سه بخش «نام کامل واحد اقتصادی»، «نام گزارش یا صورت وضعیت مالی» و «تاریخ گزارش» عوامل بسیار مهم و تشکیل دهنده عنوان ترازنامه مالی می باشد که از اجزای ترازنامه حسابداری به حساب می آید.

 • نام کامل واحد اقتصادی درتیتر اول نوشته خواهد شد.
 • نام گزارش یا صورت وضعیت مالی در تیتیر دوم و زیر عنوان نوشته خواهد شد. بسیار بدیهی است که در ترازنامه حسابداری نام گزارش «ترازنامه» نام خواهد گرفت.
 • تاریخ گزارش ترازنامه در تیتر سوم آخرین روز از دوره مالی ذکر خواهد شد. این روز آخرین روزی می باشد  که در گزارش مالی  قید می شود برای مثال: 29/12/1398

    2. واحد اندازه گیری ترازنامه چیست ؟

مشخص کننده ی واحد در ترازنامه بسیار مهم می باشد؛ یکی دیگر از اجزای ترازنامه در حسابداری واحد اندازه گیری مورد استفاده در گزارش می باشد. این واحد اندازه گیری که در کشور ایران  ریال  بوده است باید در ترازنامه حتما ذکر گردد.

    3. جمع حساب‌ها در بیلان

آخرین مورد از اجزای ترازنامه حسابداری (بیلان) حساب کتاب تمامی حساب‌ها می باشد. منظور از جمع تمام حساب کتاب ‌ها جمع ستون‌های اول (دارایی) و دوم (بدهی + سرمایه) می باشد، همانطور که اشاره می کنیم در ترازنامه مالی حسابداری جمع حساب‌ها باید تماما برابر گردد. به این دلیل که: این جمع‌ها نیز باید دو خط موازی باشد تا نشان دهنده بسته شدن باشد. کلمه تراز و تعریف ترازنامه در حسابداری،  تاکید بسیار زیادی دارد که حاصل جمع ارقام سمت راست باید با حاصل ارقام سمت چپ تماما مساوی باشند.

پیشنهاد مطالعه در مقاله ترازنامه چیست ؟ : خدمات امور مالیاتی در اصفهان

ترازنامه چیست

اقلام ترازنامه حسابداری

مهمترین قسمت از یک ترازنامه حسابداری، دو ستون اصلی آن می باشد که باید با هم تراز گردند. یک ستون برای  دارایی‌ها  و ستون دوم  بدهی‌ها و میزان سرمایه می باشد. البته اقلام  یک ترازنامه شامل این دو ستون نبوده است و بخش‌های مهم دیگری هم موجود هستند.

اقلام ترازنامه بر اساس ویژگیهای مشترک  طبقه‌بندی می گردند. در ترازنامه های حسابداری، داراییها به ترتیب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد و بدهیها براســاس زمان، طبقه‌بندی و گزارش خواهند شد. داراییهایی که زودتر به وجه نقد تبدیل گردند ابتدا نوشته خواهند شد و پس از آن داراییهای دیگری که دیرتر به وجه نقد تبدیل شده اند گزارش می شوند باید بدانید بدهیهایی که موعد سررسید آنها بسیار زودتر می باشد اول نوشته خواهد شد و بعد از آنها بدهیهایی که سر رسیدشان دیرتر است آورده خواهد شد.

 1. ستون داراییها در ترازنامه

در ستون اول دارایی‌های اقتصادی به ترتیب میزان نقدینگی از بالا به سمت پایین قرار خواهند گرفت. منظور از میزان نقدینگی دارایی این می باشد که سهولت تبدیل آن دارایی به وجه نقد چقدر می باشد. هر چه سهولت تبدیل داریی به پول نقد بیشتر ، نقدینگی بسیار بیشتر می باشد و باید در سطرهای بالایی ستون نوشته شود.

 1. ستون بدهیها و سرمایه ها در ترازنامه

ستون دوم شامل دو بخش بوده است؛ بدهی‌ها و سرمایه‌ها. بدهی‌ها: دیونی می باشند که باید شرکت پرداخت کند. این بدهی‌ها ماهیت‌های بسیار مختلفی را همانند  (مثل اجاره‌بها، حقوق و دستمزد طلب تامین‌کنندگان) دارند. بدهی‌ها هم مثل دارایی‌ها دو دسته می باشند. بدهی‌هایی که سررسید بسیار کمتری را دارد یک سال باشد، بدهی‌های جاری و آنهایی که سررسیدی بسیار بالاتر از یک سال دارا باشند، بدهی‌های غیرجاری نام دارند.

ترازنامه چیست

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

آخرین اخبار و مقالات

اخبار

آخرین اخبار پدیده حساب

ویدئو های آموزشی

آموزش های متنوع حسابداری

مقالات

مقالات مرتبط با حسابداری

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

مطالب مرتبط

خدمات پدیده حساب

 • امور مالیاتی
 • امور حسابرسی
 • امور ثبتی
 • امور حسابداری
 • نیروی انسانی
 • اعزام نیرو
 • وکالت اداری
 • تامین اجتماعی

مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره رایگان فقط کافیست شماره تماستان را در فیلد زیر وارد کنید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

لینک های مرتبط

 • قوانین اداره مالیات
 • استاندارد های حسابرسی
 • دانلود نرم افزار پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
پشتیبانی آنلاین